ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webwinkel van Here for you. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Here for you met als maatschappelijke zetel Venakker 89, 9880 Aalter. BTW-identificatienummer: BE0646.666.237.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Here for you behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Here for you erkend.

Here for you garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in de webwinkels vermelde specificaties.

Bestellingen van de koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper, via email. Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper.

Here for you behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verwerking van de bestelling geschied na vooruitbetaling.


Prijzen en aanbiedingen

De goederen zullen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke goederen afwijken van de totale prijs van de goederen vermeld op het bestelformulier, orderbevestiging of factuur. Enkel de totaalprijs is geldig. De gefactureerde prijzen van Here for you gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. De correcte prijs is steeds de prijs die geldt op de dag van de (bij)bestelling.

Alle prijzen op de webwinkels zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Op de websites van Here for you staan de prijzen incl/excl. BTW telkens duidelijk vermeld.

Mondelinge toezeggingen, aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


Levering en reclamaties

Alle op de internetsites genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin bv een wijziging in de beschikbaarheid van goederen, de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. Here for you kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij het transport. De vermelde levertermijn is louter indicatief. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds onder rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

Aan de leveringsplicht van Here for you zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Here for you geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien geretourneerde zendingen opnieuw moeten worden verzonden, zijn de extra transportkosten voor de koper.

Here for you verwittigt de klant op het moment van de verzending van de bestelling. De koper verbindt zich er toe Here for you schriftelijk te verwittigen indien het pakket binnen de 5 kalenderdagen niet werd aangeboden door een koerier. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper geen verhaal jegens Here for you en kan hij evenmin een nieuwe verzending van de goederen vorderen.

De koper verbindt zich er toe de inhoud van de bestelling te controleren bij levering. De koper dient Here for you binnen de 2 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te brengen indien het pakket beschadigd werd afgeleverd door de koerierdienst of indien bepaald artikels ontbreken of niet voldoen. Ingeval beschadiging stuurt de koper duidelijke foto’s van het beschadigde pakket/artikels naar heidi@hereforyou.be. De goederen kunnen pas retour worden gestuurd na schriftelijk akkoord voor een retourzending door Here for you. Na de termijn van 2 kalenderdagen heeft de koper geen verhaal jegens Here for you en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen. Indien klachten van de koper door Here for you gegrond worden bevonden, zal Here for you naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Here for you en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Here for you voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

Reclamaties worden niet aanvaard indien: A) en zolang de koper jegens Here for you in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Here for you en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;


Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, zonder opgave van reden te retourneren. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Here for you heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Here for you. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Here for you er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

Het herroepingsrecht geldt niet voor A) goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, vb: gepersonaliseerd drukwerk, snoepgoed met naam, … B) alle voedingswaren.


Betalingsvoorwaarden

De geldende tarieven op de dag van uitvoering worden aangerekend. Deze tarieven kunnen door Here for you eenzijdig gewijzigd worden.

De bestelling dient door de klant ingevoerd te worden in ons online bestelsysteem. Voor bestellingen via email/telefoon geldt een administratieve toeslag van 5,00 euro excl. BTW.

De factuur dient betaald te worden op de aangeduide vervaldatum. Niet betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen te schorsen en brengt met zich mee dat niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder enige aanmaning.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7% alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van €25.00) als schadebeding.

Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.

Elke klacht omtrent de factuur dient binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven, ter kennis worden gebracht.


Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Here for you gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle afbeeldingen, foto’s, bestanden en teksten op de website van Here for you vallen onder copyright. Kopiëren, verdelen of gebruik hiervan zijn onder geen enkel beding toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Overmacht

Here for you is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Here for you alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen, ziekte of persoonlijke overmacht van personeel, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Here for you behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Here for you gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Here for you bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


Gegevensbeheer

Indien de koper een bestelling plaatst op een website van Here for you, dan worden de nodige gegevens opgenomen in het klantenbestand van Here for you om uw bestelling correct te kunnen verwerken. Here for you zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Here for you respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Here for you maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst om u attent te maken op nieuwigheden of aanbiedingen. Elke mailing bevat instructies om uzelf indien gewenst, van deze lijst te kunnen verwijderen.


Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Here for you tot op het ogenblik dat de koper de goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de verkoper heeft betaald. Vanaf de levering draagt de koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.


Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing. Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.