FOTOWEDSTRIJD REGLEMENT & PRIVACY POLICY

 A. REGLEMENT

  1. INTRODUCTIE

1.1 Here for you, te 9880 Aalter, Venakker 89, organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een of meerdere foto(’s) inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.

171.2 Door te registreren en een foto in te sturen, aanvaard je het reglement zoals hieronder vermeld. Bij het inzenden van persoonlijke informatie, geef je
Here for you nadrukkelijk de toestemming die te gebruiken voor wettelijke doeleinden, zoals omschreven in de Privacy policy.

2. DEELNAME
2.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd en om een winnaar te worden, moet je op zijn minst 1 foto uploaden die voldoet aan de vereisten
(zoals hierna omschreven).

2.2 De wedstrijd loopt van 27 september 2020 tot en met 16 oktober 2020.

2.3 De wedstrijd is kosteloos en open voor iedereen die in België woont. Indien je onder de 18 jaar bent, moet je de toestemming voorleggen van je ouders
of legale voogd om te kunnen deelnemen.

2.4. Het aantal deelnemers is onbeperkt.

2.5. Deelnemers kunnen maximaal 5 foto’s inzenden.

2.6. Deelnemers sturen originele teksten, foto’s, beelden of geluiden in voor publicatie, (her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie zonder vergoeding.

2.7. Here for you zal je naam, voornaam, adres en e-mailadres verzamelen. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk zonder deze gegevens voor te leggen.
Jouw persoonlijke gegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met de Privacy policy.

2.8. Here for you heeft het recht jouw naam, voornaam, leeftijd, woonplaats en e-mailadres te publiceren, samen met de ingezonden foto’s voor editoriale of marketingdoeleinden gerelateerd aan de wedstrijd.

2.9. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

2.10. Om te mogen deelnemen aan de wedstrijd, mogen de foto’s geen obscene, provocatieve, seksueel expliciete of andere ongeschikte inhoud bevatten.
Here for you beoordeelt dit naar eigen inzicht.

  1. SELECTIE VAN DE WINNAARS

3.1. De jury selecteert de beste foto’s uit alle inzendingen. De geselecteerde foto’s worden op zondagavond 11 oktober op de facebookpagina van Here for you geplaatst,
waarna er kan op gestemd worden.

3.2. De foto met het meeste aantal stemmen wordt op de kalender geplaatst met vermelding van de naam van de winnaar.

3.3. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

3.4. Deelnemers mogen maximum 5 foto’s inzenden, maar slechts een van hun foto’s kan geselecteerd worden als winnende foto.

  1. PRIJZEN

4.1. De winnaar wint een foto en/of quote naar keuze op een textielposter, formaat 45x70cm (voorbeeld textielposter te bezichtigen in onze zaak).

4.2. De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

4.3. Door het wedstrijdreglement te aanvaarden ga je ermee akkoord dat de beslissingen van de jury finaal en onherroepelijk zijn en dat er niet in beroep
tegen gegaan kan worden.

  1. DE PUBLIEKSSTEMMING

5.1. Elke persoon mag slechts 1 maal op een foto stemmen.

  1. SPECIFICATIES FOTO’S

6.1. Elke foto moet een horizontale foto zijn en dient in digitaal formaat aangeleverd te worden. Enkel online inzendingen zullen geldig zijn.
Geen print- of filminzendingen zullen geaccepteerd worden. Alle digitale bestanden moeten min 500 Kb en max 8Mb zijn en in JPG of JPEG-formaat.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1. De uitgever beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, beelden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren.

7.2. Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering. Het is hiermede belangrijk dat je jezelf ervan verzekert dat jouw inzending jouw creatie is en geen werken van derde partijen en bijhorende wetten van toepassing schendt.

7.3. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

  1. ILLEGALE EN AANSTOOTGEVENDE INHOUD 

8.1. Deelnemers respecteren de openbare orde, de goede zeden, de privacy en zorgen ervoor dat de genoemde en/of afgebeelde personen akkoord gaan met de publicatie.

8.2. De publicatie van de ingezonden teksten, foto’s, beelden gebeurt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

 8.3. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de inzending van je foto en gaat ermee akkoord om Here for you te vrijwaren van claims van derde partijen die het resultaat zijn van jouw deelname. Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering. Het is hiermede belangrijk dat je jezelf ervan verzekert dat jouw inzending jouw creatie is en geen werken van derde partijen en bijhorende wetten van toepassing schendt.

8.4. Here for you heeft het recht om naar eigen inzien en op elk moment foto’s te verwijderen die ingezonden werden en ervan verdacht worden in inbreuk te zijn met de termen en condities of op andere manier aanstootgevend, illegaal of ongeschikt zijn.

8.5. In het geval dat Here for you een anomalie ontdekt of vermoed dat een deelnemer de normale gang van zaken verhindert in de wedstrijd, behoudt
Here for you het recht om naar eigen inzicht en op elk moment de inzending en de deelnemer te schorsen van de wedstrijd.

  1. DIVERS

9.1. Here for you behoudt het recht om naar eigen inzien en op elk moment deze termen en condities te wijzigen. Bekijk regelmatig deze termen
en condities voor wijzigingen.

9.2. Here for you behoudt het recht om naar eigen inzien de wedstrijd te annuleren voor de einddatum. Redenen voor annulatie kunnen onder meer overmacht, veranderingen in lokale wetgeving, of een legale aanklacht van een derde partij tegen Here for you zijn. Indien de wedstrijd geannuleerd wordt, zullen alle deelnemers meteen geïnformeerd worden.

B. PRIVACY POLICY

Here for you, Venakker 89, 9880 Aalter, behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen.